Cori Meadows, super model for SHIFTY

shifty bike jersey model Cindy Hong

SHIFTY - Women's Bike Jerseys Desert 00 SHIFTY - Women's Bike Jerseys Forest 00 SHIFTY - Women's Bike Jerseys Desert 01 SHIFTY - Women's Bike Jerseys Emcity 00
SHIFTY - Women's Bike Jerseys Emcity 01 SHIFTY - Women's Bike Jerseys Desert 02 SHIFTY - Women's Bike Jerseys Emcity 02 SHIFTY - Women's Bike Jerseys Desert 02
SHIFTY - Women's Bike Jerseys Desert 01 SHIFTY - Women's Bike Jerseys Emcity 02 SHIFTY - Women's Bike Jerseys Forest 00 SHIFTY - Women's Bike Jerseys Desert 01